Ochrana osobních údajů

I. Zpracovatel osobních údajů

Název společnosti: Zlatý Garant s.r.o., IČO: 24254681,
Adresa sídla společnosti: Karlovo náměstí 292/15, PSČ: 120 00
Email: info@magicsmile.cz
Zapsána Městský soud v Praze, Spisová značka: C 197670 vedená u Městského soudu v Praze

II. Základní zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů Klientů se Zlatý Garant s.r.o. řídí zejména těmito zásadami:

 • zpracovává osobní údaje při dodržení všech povinností, které ukládají právní předpisy.
 • v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné
 • Klienty informuje stručně, výstižně a bez nadbytečných informací (text musí být stručný, výstižný, pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace pro Klienta pochopitelné.
 • Zlatý Garant s.r.o. dbá na to, aby Klient neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti.
 • Informace o zpracování osobních údajů poskytne Zlatý Garant s.r.o. Klientovi před zahájením smluvního vztahu či poskytnutí služby ze strany Zlatý Garant s.r.o. přímo na účtu Klienta; tento dokument je také dostupný na internetových stránkách www.drbokoch.cz.

III. Účel/y, rozsah a doba zpracování osobních údajů

1. Zpracovatel zpracovává osobní údaje Klientů v tomto rozsahu:

 • identifikační údaje Klienta, zejména pak jméno, příjmení, titul, kontaktní adresy a telefonní spojení, u fyzické osoby podnikající dále její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo,
 • kontaktní údaje Klienta, zejména e-mailovou adresu, telefonní číslo,
 • informace z externích zdrojů, zejména veřejně dostupných registrů, například obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík ,
 • informace z uskutečněných průzkumů, které Zlatý Garant s.r.o. využívá za účelem poznání názoru Klienta na existující produkty a reklamy, nebo pokud chce zjistit, o jaké služby má Klient zájem,
 • informace ze sociálních sítí,
 • přímý marketing (na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů),
 • záznamy komunikace s Klienty,
 • osobní údaje třetích s Klientem spjatých osob, zejména pak jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, otisk zubů zpracovávaných pouze za účelem zhotovení stomatologických náhrad

2. Zlatý Garant s.r.o. zpracovává osobní údaje Klientů pro tyto účely:

 • Realizace smluvního vztahu
  Zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících Zlatý Garant s.r.o. ze smluvního vztahu s Klientem (např. příprava smluvního vztahu, vykonávání obchodů, kontrola plnění smlouvy.) Zlatý Garant s.r.o. zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu.
 • Splnění povinností stanovených právními předpisy
 • Zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné z toho důvodu, že jejich zpracování ukládá zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis (např. se jedná o plnění povinnosti postupovat obezřetně, plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné moci, plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí, plnění archivačních povinností); jedná se zejména o tyto předpisy:
  • i. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • ii. případně na základě právních předpisů, které výše uvedené předpisy nahrazují.
  • Zlatý Garant s.r.o. zpracovává osobní údaje pro tento účel v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem. Společnost Zlatý Garant s.r.o. je oprávněna za tímto účelem pořizovat a uchovávat kopie  všech dokladů, dokumentů a jiných materiálů, které jí Klient poskytl, a to v souladu s příslušnou smlouvou a jejími přílohami a příslušnými právními předpisy. Společnost Zlatý Garant s.r.o. zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu stanovenou jí příslušnými právními předpisy.
  • Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené v odst. 2 tohoto článku v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely je Klient povinen své osobní údaje společnosti Zlatý Garant s.r.o. poskytnout; odmítnutí poskytnutí osobních údajů může mít za následek neuzavření smlouvy či nemožnost poskytnout klientovi službu nebo produkt, jakož i další následky stanovené právními předpisy.
 • Přímý marketing
 • V případě, že byl Klientem udělen společnosti Zlatý Garant s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů pro přímý marketing, naše společnost bude údaje zpracovávat pro zasílání komerčních i nekomerčních zpráv na poskytnutou e-mailovou adresu, následovné osobní údaje: jméno a příjmení, osobní e-mailová adresa.

IV. INFORMOVÁNÍ O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Společnost Zlatý Garant s.r.o.. může předat osobní údaje svých Klientů pouze orgánům státního dohledu, a dalším osobám, kterým je společnost Zlatý Garant s.r.o. povinna zpřístupnit osobní údaje na základě právních předpisů – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení., orgány dohledu, exekutory, notáře (soudní komisaře), insolvenční správce apod.

Údaje Klienta pro účely přímého marketing nejsou sdílené se žádnými třetími stranami a jsou výlučně zpracovávané pro přímý marketing společnosti Zlatý Garant s.r.o.

V. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zlatý Garant s.r.o. v rámci své činnosti získává osobní údaje:

 • přímo od Klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci,
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam ) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě Klient sám zveřejní),
 • z vyplněného poptávkového formuláře umístěného na webu společnosti Zlatý Garant s.r.o.

VI. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zlatý Garant s.r.o. zpracovává osobní údaje Klienta automatizovanými prostředky a manuálně.

VII. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu trvání smlouvy

VIII. Práva subjektu údajů

Právo přístupu k osobním údajům

Klient je oprávněn požádat Zlatý Garant s.r.o. o přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích (např. seznamem), případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů

Klient je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. Společnost Zlatý Garant s.r.o. je v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů.
Práva v případě porušení povinností stanovených zákonem na ochranu osobních údajů

Klient je oprávněn v případě porušení povinností společností Zlatý Garant s.r.o. týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat společnost Zlatý Garant s.r.o. aby mu poskytla vysvětlení takového jednání, se zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je společnost Zlatý Garant s.r.o. povinna shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů).

Soubory “Cookie” na webové stránce společnosti

Společnost Zlatý Garant s.r.o. používá na své webové stránce www.magicsmile.cz soubory cookies. Jedná se o malé textové soubory sestávající z řady čísel a písmem, které se ukládají na pevný disk Klientova počítače prostřednictvím webového prohlížení a zároveň dokáží jednoznačně identifikovat počítač a IP adresu Klienta.

Společnost Zlatý Garant s.r.o. využívá soubory cookies při analýze použití webových stránek nástrojem Google Analytics. Účelem je statistická analýza webových stránek. Webovou stránku společnosti Zlatý Garant s.r.o. lze prohlížet I bez souborů cookies, ale v tomto případě může být částečně omezená její funkčnost. Klientům doporučujeme, aby ve svém prohlížeči soubory cookies neblokovali. V případě zamezení ukládání souboru cookies na počítač je nutné, aby Klient změnil nastavení prohlížeče. Soubory cookies Klient může kdykoliv odstranit anebo se v případě určitého nastavení prohlížeče ani nebudou ukládat.